Strona firmy doradczej na temat programów dotacji na eksport i internacjanalizację

 

div2 div5 div6 div3 div7 div4

Polecane programy  wsparcia – dotacje na dofinansowanie działań promocyjnych, proeksportowych, internacjanalizacji i wyjazdów na targi  :

Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy z całej Polski

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

O dofinansowanie w ramach tego działania mogą ubiegać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy :
a) prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia
działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub
b) oświadczający, że warunek, o którym mowa w ppkt. a) zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie

Zainteresowanych pozyskaniem dotacji zapraszamy do kontaktu